Проект № 2023-1-BG01-KA122-000146243 „Трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи” програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор "Училищно образование“

 

През учебната 2023/2024 година педагогическият колектив на ОУ „Свети Климент Охридски“ ще участва в програма „Еразъм+“  с проект на стойност 25 325.00 евро, насочен към „трансфер на добри практики и компетентности за интегриране на учениците и управление на многообразието в класните стаи“. Чрез наблюдения на уроци и обмяна на добри практики с учители от Барселона, Испания ще се задълбочи процесът на   прилагане на иновативни подходи за обучение и работа с ученици и родители, ще се усвоят нови инструменти за работа, способи и методики, чрез които успешно да работят с деца, чийто основен език не е българският, ще се  заимстват добри практики и опит в управлението на разнообразието в класната стая и по-конкретно в работата с различни групи ученици в клас.
Чрез настоящия проект нашите учители ще придобият умения, с които ще повишат компетенциите си за работа с ученици мигранти, ученици търсещи или получили международна закрила и други ученици, чийто майчин език не е българският. Те ще заимстват добри практики и опит и така ще изградят умения за:
- Управление на разнообразието в класната стая и създаване на мотивираща учебна среда - Включването на родителите в образователния процес
- Комуникация с учениците, гъвкавост и индивидуализация на обучението
- Използване на неформални методи и техники в преподаването и техники за насърчаване на комуникацията между учениците
- Изграждане на умения като толерантност, разбиране, съпричастност сред учениците Заимстването на международен опит и добри практики ще допринесе и за подобряването на учебния процес и училищната ни среда, както и ще затвърди имиджа ни като надежден партньор за бъдещи проекти и сътрудничества.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - О Б Я В А