-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

Учебната 2022/2023 година

С края на учебната 2021/2022 година изтича двугодишната реализация на иновацията на ОУ „Свети Климент Охридски“ – IT математика. Желанието на учителската колегия на училището е да продължи да работи за утвърждаване му като иновативно училище и това налага да се кандидатства с ново проектно предложение, което е: „На училище с усмивка“. Основните цели, които са поставени в проекта са:

Иновациите, чрез които ще се постигнат целите са:

Ще се използват иновативни методи и техники - форум-театър, таблица на предсказанията, предвиждане по зададени термини, четене по двойки, INSERT стратегия, интервю в три стъпки, кубче на Блум, мисловна карта, обърната класна стая, проектно-ориентирано обучение, включване на родители в учебния процес. Чрез електронни ресурси ще се търси информация извън учебниците и творческо представяне на резултатите. Арттехниката форум-театър по метода „Връстници обучават връстници” по нетрадиционен начин ще насочва вниманието на учениците към различни проблеми (безопасен интернет, агресия, толерантност) и ще развива умения за справяне с рискови ситуации. Включването на родители на принципа „Моят родител - учител” ще ги върне в училище и ще е пример на учениците за сътрудничество. Чрез часовете „Месец на моя клас в библиотеката” веднъж седмично през м. април творческата класна стая ще се пренася в градската библиотека, като начин за насърчаване на четенето.

Иновативният модел „Динамична класна стая“  ще се осъществява в две направления: от една страна учители от прогимназиалния етап на образованието ще работят съвместно с класните ръководители на четвърти клас и учителите от групите за целодневна организация на учебния ден. Целта е чрез екипната работа да се намали негативно влияние върху развитието на ученика на прехода от начален към прогимназиален етап на обучение. Ще се  оптимизират усилията, насочени към конкретния ученик, изразени в проследяване на индивидуалния напредък и планиране на различни подходи в обучението с помощта на съвместни часове, викторини и тържества с ученици от четвърти клас и учители от пети клас по различните предмети.
На принципа „учене чрез правене“ чрез иновативни методи на преподаване в часовете по самоподготовка ще се разширят междупредметните връзки както с музиката, изобразителното изкуство, така и ще се  В часовете по самоподготовка ще участват учители от прогимназиалния етап с цел да помогнат приобщаването на учениците към прогимназиален етап на обучение и съвместното придобиване на нови знания за развитие на креативно мислене на учениците. Емоционалното преживяване и разнообразие от форми за въздействие върху възприятието ще гарантират задържане на интереса и мотивация на децата за постигане на по-високи и трайни резултати, насърчаване на интелектуалното им развитие.
Новата информация ще се поднася  по атрактивен и достъпен начин – чрез мултимедийни продукти (драматизации, музикални творби, образователни софтуери), ролеви игри, екскурзии. Създават се възможности за:

 

Иновацията обхваща период от две учебни години: 2023/2024 и 2024/2025.
През учебната 2022/2023 година се въвежда ФУЧ „Театър на английски език“ в Първи клас – 2 часа седмично и ФУЧ „Театър на английски език: в Пети клас – 2 часа седмично.
През учебната 2023/2024 година - ФУЧ „Театър на английски език“ във Втори клас – 2 часа седмично и ФУЧ „Театър на английски език: в Шести клас – 2 часа седмично.
Иновацията се базира на комуникативно-прагматичния метод в ранното чуждоезиково обучение и се реализира чрез методи, стратегии и техники, които са действено-ориентирани, акцентират върху развитие на практически умения за комуникация на английски език. Иновативният процес ще включва интегриране на драма техники и драма упражнения в ежедневното обучение по английски език чрез ролеви игри, екипна работа по интереси, изпълнение на театрални проекти в рамките на учебната програма. За целта ще се използват електронни ресурси – видео – клипове, презентации, филми.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебната 2021/2022 година

Национална програма „Иновации в действие“ - линк

 

Новият проект надгражда “Математика чрез програмиране“, по който нашето училище работи като иновативно, използвайки знанията и опита, които учителите участващи в него са придобили. С нови и усъвършенствани учебни програми се цели повишаване на интереса на учениците и подпомагането им в процеса на придобиване на ключови дигитални компетентности. Решихме да кандидатстваме отново с проект в сходна област, защото идеята за иновативен IT предмет се прие отлично в нашето училище - както сред учениците, така и сред техните родители и от нас, педагогическите специалисти.

В проектът „IT компетентности“ се реализират две иновации, които са „IT математика“ и „Визуално програмиране“. Чрез тях ще се създаде нова, модерна образователна среда - а именно, ще се внедри използването на адаптивна система за обучение на Programiram.com, която се изгражда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик. В обучителната система е вграден изкуствен интелект - и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи - според собствените си възможности. Обучението по Визуално програмиране и IT математика се извършва чрез иновативното съдържание, разработени нови учебни програми със заложен в тях игрови подход. Разширеното познание и добрите умения в областта на математиката са база за развитие и на добри IT умения.

Чрез проекта „IT компетентности“ във II, ІІІ, ІV, V и VІ клас ще се въведат нови учебни програми като избираеми учебни часове или факултативни учебни часове по „IT математика“ за II и III клас и „Визуално програмиране“ за IV, V и VI, които ще се изучават 2 часа седмично през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г. В иновацията ще бъдат включени 75 ученици от пет випуска, обучавани от четирима учители.
Продължителността на проекта е 2 години.
Първата учебна година (2020/2021) в „IT математика“ ще се включат две групи –  от II и III клас. Ще се внедри адаптивна система за обучение - https://matematika.programiram.com/. Това е интерактивна платформа, в която уроците са под формата на обучителни игри, като математическите задачи са представени с помощта на анимирани герои, които задържат интереса на учениците. Освен героите те включват и система за автоматично оценяване на съвпаденията, подсказки и др. като учениците ще могат да се упражняват и от дома си, тъй като всеки ще разполага със собствен акаунт. В хода на проекта ще решават математически задачи, като използват компютър.

Отново през първата година в IV и V клас ще се въведе „Визуално програмиране“. Проектът „IT компетентности“ надгражда „Математика чрез програмиране“, по който работихме досега, а за част от участниците това ще бъде трета година обучение. Иновацията „Визуално програмиране“ ще бъде изцяло насочена към начинаещите програмисти. Платформата, която ще използваме е https://www.programiram.com/. Отново залагаме на метода учене чрез правене и игровия подход. В платформата под формата на игри герои помагат на учениците да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като параметри, променливи, функции, условни конструкции като умело ги въвеждат в основите на програмирането. Обучителната система е с вградени форми на изкуствен интелект - и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи - съгласно собствените си нужди от обучение.
През 2021/2022 учебна година в „IT математика“ групата от II клас ще продължи своето обучение в III, като те ще надграждат знанията си от предходната. През тази година ще се включи и нова група от II клас. Всички ученици ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. Обучението по “IT математика” се извършва чрез Иновативно съдържание - образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат учениците в материята.
През същата година групите от IV и V клас по „Визуално програмиране” ще продължат своето обучение в следващите класове – V и VI.
Чрез прилагането на методите, които описахме, смятаме че в часовете и по двете иновации, ще се формират умения за: внимание, концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, фантазия; ще се повиши самочувствието на учениците.
Предимствата на иновацията са:

Доказано е, че тези умения и знания от най-ранна възраст способстват за развитието на творческото, креативно и логическо мислене.

Резултати на учениците 2021/2022 г.
II и III клас - Решават нестандартни текстови задачи с логика

V и VI клас - Работят с видовете променливи, видовете цикли в прoграмирането, условни конструкции, функции,масиви и индекси.

 

Снимки от посещението - ЛИНК

Клип НП "Иновации в действие"

 

 

 

 

 

ГРАФИК

на часовете по „IT компетентности“ втори срок за учебната 2021/2022 година

 

------------------------------------------------------------------

Учебната 2020/2021 година

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.


През 2020/2021 учебна година ОУ „Свети Климент Охридски“ гр.Бургас е включено в списъка на иновативните училища.

Продължителността на проекта „IT компетентности“ е 2 години.


Цел на проекта:

Повишаване на способността за уверено, критично и отговорно ползване на цифровите технологии за учене; Формиране на информационна, медийна грамотност, умения за създаване на цифрово съдържание; Постигане на по-добри резултати по математика.


В часовете по „IT математика“ учениците по нов и интерактивен начин ще разширяват математическите си познания. Чрез „Визуално програмиране“ учениците ще получат добра подготовка за живота в съвременния и динамичен IT свят и възможност за изборност за придобиване на нови познания и умения в сферата на компютърните технологии и програми.


Реализирането на учебни програми близки до интересите на учениците ще превърне училището в желана територия за учениците и ще усъвършенства статута на ОУ„Св. Кл. Охридски“, гр.Бургас като център за иновации в образованието.


Основни дейности:

В проектът „IT компетентности“ се реализират две иновации, които са „IT математика“ и „Визуално програмиране“. Чрез тях ще се създаде нова, модерна образователна среда - а именно, ще се внедри използването на адаптивна система за обучение на Programiram.com, която се изгражда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик. В обучителната система е вграден изкуствен интелект - и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи - според собствените си възможности. Обучението по Визуално програмиране и IT математика се извършва чрез иновативното съдържание, разработени нови учебни програми със заложен в тях игрови подход. Разширеното познание и добрите умения в областта на математиката са база за развитие и на добри IT умения.

 

График IТ компетентности първи срок учебната 2020/2021 г.

 

График IТ компетентности втори срок учебната 2020/2021 г.

 

Резултати на учениците 2020/2021г. Резултатите са различни в зависимост от учебната програма.
Успешно внедряване в учебния процес на интерактивна обучителна платформа.
II и III клас -Могат да работят с интерактивни задачи и предизвикателства.
ІV клас: Успешно приключване на три игрови курса, 
Работа с кодов редактор чрез програмния език Ruby. Преход от ползването на среда за визуално програмиране чрез блокчета, към среда за визуално програмиране чрез изписване на код.
V клас: Успешно приключване на пет игрови курса при използването на среда за визуално програмиране чрез блокчета.

 

 

Групата на г-жа Милена Петкова „IT Математика”

 

 

 


 Учениците от III б клас - ФУЧ - IT Математика спечелиха днес първите си електронни значки. Първи дигитални успехи в математическите приключения!