Проект „Образование за утрешния ден“

 

УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Училищна програма

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в Дейност 6 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на образованието и науката. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Бяха създадени два клуба по интереси за основно ниво на владеене на ключови дигитални умения - базови и за напреднали:

 

 

 

   

 

Целта на клубовете е учениците да развият познавателната си активност, умението си за работа в екип и умението за събиране и представяне на информацията.

 

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

 

 

Повече информация относно програмата можете да намерите на следните линкове:

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Информационна система по проект "Образование за утрешния ден"

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 05.10.2021г.