Учебната 2021/2022 г.

 

Уважаеми родители,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО и разписани подробно в Глава Трета, раздел ІІІ - Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

За целта сме подготвили три вида заявления:

1. Заявление за обучение в е-среда до 30 дни-"здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище".

2. Заявление за обучение в е-среда над 30 дни:

- Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
- Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес."

3. Заявление за обучение в е-среда над 30 дни с разрешение на РУО-Бургас-"по избор на родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието"

4.Декларация от родител/и за осигуряване на необходимите технически и технологични условия  за обучение от разстояние в електронна среда.-Декларация от родител/и за осигуряване на необходимите технически и технологични условия  за обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

Заповед РД-10-780/25.03.2022 г.-преустановяване тестването на ученици

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД -10- 636/18.02.2022 г.Организация на учебния процес за периода 21.02.2022 г. - 25.02.2022 г

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД -10- 606/11.02.2022 г.Организация на учебния процес за периода 14.02.2022 г. - 22.02.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД -10- 479/21.01.2022 г. преминаване към ОРЕС за учениците от V и VI класове за периода 24.01.-28.01.2022 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД -10-323/03.12.2021г.възстановят се присъствени учебни занятия за учениците от V до VII клас от 07.12.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД -10-255/01.12.2021г. ротация на учениците от прогимназиален етап за периода 02.12.-03.12.2021 г

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-10-230/18.11.2021 г. – на 22.11.2021  г. да се организира обучение от разстояние учениците от I – VII клас

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД – 10-218/12.11.2021 г. учебните занятия на учениците от I – IV клас да се провеждат присъствено от 16.11.2021 г. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДАВ ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. БУРГАС

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуални насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД-10-209/08.11.2021 г. училищен екип за тестване на ученици след възстановяване на присъствения учебен процес

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД  № РД- 10-201/05.11.21 г. считано от 08.11.21 г. се преустановяват присъствените учебни занятия от I - VII кл.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД  № РД- 10-191/03.11.21 г.- 15.11.2021 г. /понеделник/учебен ден за учениците от I – VII клас

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД  № РД- 10-172/29.10.21 г.считано от 02.11.-05.11.2021 г. обучение от разстояние за учениците от I - VII кл.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,
Във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването РД 01-890/03.11.2021 г. се отлагат планираните за 06.11. обучения с родителите на първокласниците за работа с платформата Teams.
За родителите, които срещат затруднения при регистрация в платформата Teams публикуваме интернет адрес с указания

ЛИНК

--------------------------------------------------

Уважаеми ученици и родители,
Уведомяваме ви, че по предписание на РЗИ- Бургас в периода 02.11.2021- 12.11.2021г. обучението ще се провежда на ротационен принцип, както следва:

РОТАЦИОНЕН ГРАФИК
ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ
ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

Дневно разписание на учебните часове на V – VII клас в ОРЕС:

 Час

I смяна

II смяна

1

8,00 - 8,30 - 15'

13,00 - 13,30 - 15'

2

8,45 - 9,15 - 15'

13,45 - 14,15 - 15'

3

9,30 - 10,00 - 15'

14,30 - 15,00 - 15'

4

10,15 - 10,45 - 15'

15,15 - 15,45 - 15'

5

11,00 - 11,30 - 15'

16,00 - 16,30 - 15'

6

11,45 - 12,15 - 15'

16,45 - 17,15 - 15'

7

12,30 - 13,00

             17,30 - 18,00

 

 

 

 

Дневно разписание на учебните часове на I - IV клас в ОРЕС

 Първа смяна:

Час

От …… До …..

Междучасие

1 час

08.30 - 08.50

15`

2 час

09.05 - 09.25

15`

3 час

09.40 - 10.00

20`

4 час

10.20 - 10.40

15`

5 час

10.55 - 11.15

15`

6 час

11.30 - 11.50

15`

7 час

12.05 – 12.25

 

 

 

 

 

 

Втора смяна:

Самоподготовка

13.30 - 13.50

15`

Самоподготовка

14.05 - 14.25

15`

Занимания по интереси

14.40 - 15.00

 

 

 

Ротацията следва да се извършва на период от една календарна седмица до отпадане на обстоятелството по т. 4 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед на Директор РД-10-1039/07.09.2021 г. за въведени противоепидемични мерки на територията на ОУ"Св. Климент Охридски"гр. Бургас

 

Заповед на Директор за въведените противоепидемични мерки на територията на училището, които са в сила от 21.10.2021 г.

 


 

Архив учебната 2020-2021 г.

 

 

 

137 години