Учебната 2022/2023 г.

 

 

Заповед на Директор РД -10-1273/09.09.2022 г.-Въвеждане на времени противоепидемични мерки от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЗ Заповед РД 01-435/09.09.2022. г. - Въвеждане временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Уважаеми родители,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), регламентирани в чл. 115а ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО и разписани подробно в Глава Трета, раздел ІІІ - Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

За целта сме подготвили три вида заявления:

1. Заявление за обучение в е-среда до 30 дни -"здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище".

2. Заявление за обучение в е-среда над 30 дни:

- Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
- Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес."

3. Заявление за обучение в е-среда над 30 дни с разрешение на РУО-Бургас-"по избор на родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието"

4.Декларация от родител/и за осигуряване на необходимите технически и технологични условия  за обучение от разстояние в електронна среда.-Декларация от родител/и за осигуряване на необходимите технически и технологични условия  за обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

Архив учебната 2021-2022 г.


 

Архив учебната 2020-2021 г.

 

 

 

137 години