Учебната 2020/2021 г.

 

Уважаеми родители, в условията на пандемия може да се осъществява обучение от разстояние в електронна сред за не повече от 30 дни за отделен ученик само след подаване на заявление при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО и декларация за осигурени технически средства или по други уважителни причини, удостоверени с документ, че не може да посещава училище.

Заявление за обучение в е-среда

Декларация за обучение в е-среда

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД 09-3610/31.12.2020 г. за ОЕСР за периода 04.01.-31.01.21 г. за 5-7 клас

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД – 10 – 256/27.11.2020 г. Преустановяване на присъствени учебни занятия и преминаване в ОРЕС

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД 09-3457/26.11.2020 г. Преминаване в ОРЕС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 При карантиниране на цял клас учебните часове на учениците ще се провеждат синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams.  Дневният режим ще бъде както следва:


Първи – Четвърти клас :

пореден час

oт … до …

междучасие

1 час

08.30 - 08.50

15`

2 час

09.05 - 09.25

15`

3 час

09.40 - 10.00

20`

4 час

10.20 - 10.40

15`

5 час

10.55 - 11.15

15`

6 час

11.30 - 11.50

 

За часовете по самоподготовка и заниманията по интереси ще се осъществяват синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии в Платформата MS Teams – по графика за втора смяна:

 

САМОПОДГОТОВКА

13.30 - 13.50-

15`

САМОПОДГОТОВКА

14.05 - 14.25-

15`

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

14.40 - 15.00

 

 

За Пети – Седми клас:

 час

I смяна

II смяна

1

8,00 - 8,30 - 15'

13,00 - 13,30 - 15'

2

8,45 - 9,00 - 15'

13,45 - 14,15 - 15'

3

9,15 - 10,00 - 15'

14,30 - 15,00 - 15'

4

10,15 - 10,45 - 15'

15,15 - 15,45 - 15'

5

11,00 - 11,30 - 15'

16,00 - 16,30 - 15'

6

11,45 - 12,15 - 15'

16,45 - 17,15 - 15'

7

12,30 - 12,45 - 15'

17,30 - 18,00

Часовете на всички ученици ще следват утвърденото седмично разписание за първи учебен срок

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 

Архив учебната 2019/2020 г.

 

 

 

135 години