ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

Председател:Деница Димитрова Жечева -родител

Секретар: Елена Шивачева - родител

Членове:

  1. Елена Костова – родител
  2. Павлина Петрова   - родител
  3. Веселина Таралова – представител от Община Бургас

Резервни членове:

Резервен председател: Радка Янчева– родител
Резервен секретар:       Катя Михалева– родител
Резервни членове:        Аделина Алчева- родител; Димитър Бакалов - родител; Благовеста Благоева - ст.експерт Дирекция "Образование и демографски въпроси"
              

 

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участва и Станимира Стайкова – председател на Училищното настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски”.

 

Заповед РД-10-360/14.12.2022 г. -избор на нови членове на ОС

 

- Протокол от № 1 / 08.12.2016 год. до Протокол № 26/ 09.09.2020 год.

 

- Протокол от № 1/08.10.2020 г. до Протокол № 8/12.09.2022 г.

 

- Протокол от № 1/10.10.2022 г.до Протокол № 9/12.09.2023 г.

 

- Протокол от № 1/20.09.2023 г.до Протокол №