-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им социализация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: info-200210@edu.mon.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 


 

 

Последни промени: 16.11.2022 г.