МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект "Твоят час"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Специфични цели на проекта са:

Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.   

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"

УЧЕБНА 2017/2018 година

Дейности по интереси: "Полезна и забавна математика"
Ръководител: Катя Александрова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:"Математика за всеки"
Ръководител: Катя Александрова

Дейности по интереси:
"Занимателна математика - 3 клас" 
Ръководител: Николина Филипова

Дейности по интереси: "Мозайка"
Ръководител: Иван Турманов

Дейности по интереси:
"Стъклопис" 
Ръководител: Росица Пенчева

Дейности по интереси:
"Рисуване върху текстил"
Ръководител: Росица Пенчева

Дейности по интереси:
"Рисуване върху стъкло - 1 гр."

Ръководител: Венета Кантарджиева

Дейности по интереси:
"Рисуване върху стъкло - 2 гр."

Ръководител: Венета Кантарджиева

Дейности по интереси:
„Конструиране и моделиране“
Ръководител: Жеко Жеков

Дейности по интереси:
"Информационни технологии" 
Ръководител: Росица Жекова

Дейности по интереси:
"Образователни технологии" 
Ръководител: Росица Жекова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Английски език 5 клас - 1 гр." 
Ръководител: Тамара Бакалова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Английски език 5 клас - 2 гр." 
Ръководител: Тамара Бакалова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"История и цивилизации - 5 клас" 
Ръководител: Райничка Дюлгерова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"История и цивилизации - 6 клас" 
Ръководител: Райничка Дюлгерова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика 7 клас - 1 група" 
Ръководител: Елиана Поптрайкова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика 7 клас - 2 група" 
Ръководител: Елиана Поптрайкова

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика 7 клас - 3 група" 
Ръководител: Елиана Поптрайкова

Дейности по интереси:
"Занимателна математика - 6 клас" 
Ръководител: Кета Арабаджийска

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика 5 клас" 
Ръководител: Кета Арабаджийска

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика 6 клас" 
Ръководител: Кета Арабаджийска

Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Български език и литература 5 клас" 
Ръководител: Станислава Василева

Дейности по интереси:
"Мъжки фолклорни хора от Странджа" 
Ръководител: Николай Парушев

Дейности по интереси:
"Женски фолклорни хора от Странджа" 
Ръководител: Николай Парушев

Дейности по интереси:
"Волейбол" 
Ръководител: Димитър Кавръков

Дейности по интереси:
"Волейбол - 7 клас" 
Ръководител: Димитър Кавръков

Дейности по интереси:
"Подвижни игри - 1 и 2 клас" 
Ръководител: Радиана Билярова

Дейности по интереси:
"Спортни игри" 
Ръководител: Радиана Билярова

Дейности по интереси:
"Вокално-инструментално студио" 
Ръководител: Марияна Ченгелиева

 

 

УЧЕБНА 2016/2017 година

Дейности по интереси:
"Малки сръчковци"
Ръководител: Димитрина Кисиличкова
Дейности по интереси:
"Знайковци"
Ръководител: Венета Кантарджиева

Дейности по интереси:
"Занимателна математика I клас"
Ръководител: Янка Иванова

Дейности по интереси:
"Занимателна математика- втори клас"
Ръководител: Николина Филипова
Дейности по интереси:
"Приложно изкуство-мозайка.Хартия и техническа глина"
Ръководител: Иван Турманов
Дейности по интереси:
"Приложно изкуство-мозайка.Работа с керамични плочки"
Ръководител: Иван Турманов
Дейности по интереси:
"Претвори фантазията си"
Ръководител: Росица Пенчева
Дейности по интереси:
"Творя в компютърния свят"
Ръководител: Анита Василева
Дейности по интереси:
"Знам и мога в света на компютърните тетхнологии"
Ръководител: Анита Василева
Дейности по интереси:
"Информационни технологии"
Ръководител: Росица Жекова
Дейности по интереси:
"Образователни технологии"
Ръководител: Росица Жекова
Дейности по интереси:
"Ефективно общуване чрез добри обноски"
Ръководител: Донка Русева
Дейности по интереси:
"Конструиране и моделиране"
Ръководител: Жеко Жеков
Дейности по интереси:
"Проектиране и конструиране"
Ръководител: Жеко Жеков
Дейности по интереси:
"Социални умения"
Ръководител: Райничка Дюлгерова
Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Родинознание"
Ръководител: Райничка Дюлгерова
Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика VI клас - 1 група"
Ръководител: Елиана Поптрайкова
Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика VI клас - 2 група"
Ръководител: Елиана Поптрайкова
Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Български език и литература VI клас"
Ръководител: Гинка Маринова
Група за преодоляване на обучителни затруднения:
"Математика VII клас"
Ръководител: Кета Арабаджийска
Дейности по интереси:
"Математика VII клас - подготовка НВО"
Ръководител: Кета Арабаджийска
Дейности по интереси:
"Пролетни игри от Странджа"
Ръководител: Николай Парушев
Дейности по интереси:
"Фолклорни игри с предрешване"
Ръководител: Николай Парушев
Дейности по интереси:
"Вокално студио"
Ръководител: Марияна Ченгелиева
Дейности по интереси:
"Умението да общуваме"
Ръководител: Евгения Месерджиева

 

Проект "Твоят час"