МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "Английски език - 5 клас, 1 група"

Представителна изява - Test. Анализ и поправка на теста - обосновка на грешките

На 17.04.2018 г. в 12:00 ч.бе проведена представителната изява във вид на заключителен тест, върху който учениците работеха самостоятелно. След приключването на теста,  колективно бяха направени поправка на тестовете и анализ на пропуските, което  помогна на децата да осъзнаят грешките си и съответно да избягват да ги допускат занапред. По принцип участието на децата в извънкласната дейност по английски език им помогна да преодолеят психологическия стрес,който в една или друга степен всеки от тях имаше, и да започнат да придобиват навици за това как да учат чужд език

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg