МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "Български език и литература-V клас"

Представителна изява

Викторина: Какво научихме по български език и литература в пети клас?


Чрез презентация бяха представени основните раздели от граматичния материал, заложен в програмата по БЕЛ в пети клас.
Включените във викторината въпроси и задачи по БЕЛ целяха да се провери степента на усвояване на материала по БЕЛ и преодоляването на обучителните затруднения.
Показаните от учениците резултати покриват ДОИ по БЕЛ в V клас и са добра основа за надграждане на знанията по БЕ в VI клас

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg