МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "Български език и литература-VI клас"

Представителна изява - 10.05.17 г.

Викторина: Какво научихме по български език и литература в шести клас?

 

Чрез презентация бяха представени основните раздели от граматическия материал, заложен в програмата по български език и литература в шести клас.

Включените във викторината въпроси и задачи по български език и литература целяха да се провери степента на усвояване на материала по БЕЛ и преодоляване на обучителните затруднения.

Показаните от учениците резултати покриват държавните образователни изисквания по български език и литература в VI клас и са добра основа за надграждане ва знанията по български език и литература в VII клас.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg