МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Ефективно общуване чрез добри обноски"

 

Представителна изява

На 16.02.17 год. се проведе представителна изява на група "Ефективно общуване чрез добри обноски" по проект "Твоят час с ръководител Донка Русева. Темата на изявата беше "Усвояването на ефективното общуване и добрите обноски - предпоставка за добри умения в живота".Учениците от II "в" и II "г" клас представиха своите знания за добрите обноски чрез игри, пъзели и приказки. Разказаха за вълшебните думи и важността на уменията да общуваме с другите. Добрите обноски и позитивното общуване ни помагат да имаме добри приятели и хубави емоции в ежедневието ни. Гости на открия урок бяха г-жа Юлия Пенева - Директор, г-жа Райна Дюлгерова - зам.директор и класните ръководители г-жа Статулова и г-жа Мазнева.
.

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg