МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Фолклорни игри с предрешване"

 

Представителна изява - Коледари

 

На 23.12.2016 г.бе проведена представителна изява „Коледари“ на групата по интереси „Фолклорни игри с предрешване“. Участваха 17 деца от групата, преоблечени като коледари. Те представиха научените коледарски песни от региона на Източна България и отправиха пожелания за здраве и плодородие. На изявата бяха поканени родителите на участниците, учители и ученици. Представянето на коледарските песни беше посрещнато с много настроение и радост от всички присъстващи, повече от 200 ученици, учители и родители.

 

 

Представителна изява - "Кукери и весене на кучета"

 

На 27.02.2017 бе проведена представителна изява „Кукери и весене на кучета“ на групата по интереси „Фолклорни игри с предрешване“. Участваха 17 деца от групата, облечени в национални костюми и кожени кукерски маски.Те представиха научения  танц на кукерите, от региона на Югоизточна България. На изявата бяха поканени родителите на участниците, учители и ученици. Представянето на кукерския танц беше посрещнато с много настроение и радост от всички присъстващи, повече от 200 ученици и родители. Целта на представителната изява беше да се представи обичаят Кукери и Весене на кучета  и да допринесе за доброто настроение у публиката и развиване на компетентности и умения в танците на българите.

 

 

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg