МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Информационни технологии"

Представителна изява-Представяне на събраните материали за живота и дейността на групата в презентация 16.04.2018 г.

Целта на групата по Информационни технологии е да развие ученическото творчество чрез изучаване и придобиване на умения за работа с програмата MS Word и по завладяващ и ярък начин учениците да се научат да създават различни текстови документи, като картички, визитки, вестник, обяви, плакати и др. Да намират оригинални идеи и подходи при изпълнение на задачите. На 16.04.2018 г. учениците от групата създадоха и представиха в презентация създадените от тях текстови документи и споделиха пред съученици постиженията си в компютърната текстообрабока. Събитието се състоя в компютърната зала на ОУ „Свети Климент Охридски -Бургас”. Гости бяха ученици от другите пети класове и преподаватели. Изработените материали, създадоха у учениците самочувствие и удовлетворение от наученото и от постигнатите крайни резултати и ги мотивира да намират оригинални идеи и подходи при изпълнение на задачите. 

 

 

Представителна изява-Представяне на събраните материали за живота и дейността на всеки участник в портфолио 11.06.2018 г.

Целта на групата по Информационни технологии е да развие ученическото творчество чрез изучаване и придобиване на умения за работа с програмата MS Word и по завладяващ и ярък начин учениците да се научат да създават различни текстови документи, като картички, визитки, вестник, обяви, плакати и др. Да намират оригинални идеи и подходи при изпълнение на задачите. На 16.06.2018 г. от 12:00 часа учениците от групата създадоха и представиха в презентация създадените от тях текстови документи и споделиха пред съученици постиженията си в компютърната текстообрабока. Събитието се състоя в компютърната зала на ОУ „Свети Климент Охридски -Бургас”. Гости бяха ученици от другите пети класове и преподаватели. При подготовката на публичната изява участниците си подготвиха портфолио, в което направиха кратко представяне на себе си и ги показаха чрез мултимедия на съучениците си. Всички портфолиа бяха също разпечатани и закачени на табло в стаята по информационни технологии, както и представени в презентацията. Изработените материали, създадоха у учениците самочувствие и удовлетворение от наученото и от постигнатите крайни резултати и ги мотивира да намират оригинални идеи и подходи при изпълнение на задачите. 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg