МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Група за преодоляване на обучителни затруднения

"История и цивилизации - 6 клас"

 

Представителна изява - Представяне на презентации с български обичаи, детски игри и празници

Клубът е създаден към Националната програма „Твоят час“ с цел усъвършенстване на знанията и уменията  на учениците чрез допълнителни занятия по теми от историята на България. Постигнатите резултати от дейността на клуба се изразяват в : Изграждане на умения за учене и усвояване на учебното съдържание; Опознаване историята на родния край и българският народ; Изграждане на умения за работа с исторически текст и исторически извори; Изготвяне на исторически календар; Табла за отбелязване на важни исторически събития и национални празници; Изграждане на умения за работа с исторически карти и документи. Всички тези умения учениците демонстрираха чрез представяне на презентации, в които включиха материали от посещенията на Исторически, Етнографски и Археологическия музей, от съвместните дейности с детския отдел на РБ „П.Яворов“. Публичната проява бе проведена в кабинет по информационни технологии от 12.00 часа на 2о.04.2018 г. . На нея бяха поканени родители на участниците и техни съученици. Участниците в групата по обучителни затруднения „ История и цивилизации  VІ клас показаха умения за презентиране, работа с исторически текстове и извори чрез представяне на презенациите си.  По време на публичната изява се направиха снимки, които отразиха настроението и емоцията на участниците.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg