МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Конструиране и моделиране"

 

Представителна изява - "Коледна украса"

Първата публична изява ,,Коледна украса'' се проведе на 18.12.2017 г.На нея присъстваха директорът на училището г-жа Юлия Пенева и зам.-директорът Силвия Пенева, родители и ученици. В изложбата бяха включени изделия от хартия, изработени по метода оригами и по други начини – електроконструиране.По време на заниманията с този вид материал  учениците се запознаха с древното японско изкуство, усвоиха умения за изработване на хартиени фигури и ел.схеми със светодиоди.За целите на изложбата, свързана  с коледните и новогодишните празници, те конструираха и моделираха различни изделия: коледни дръвчета, звезди, снежинки, топки и светлинна украса. При изработването им използваха придобитите умения и знания от предварително получената информация чрез презентации, енциклопедии, книги, рисунки, снимки, в чрез интернет. Работата разви у тях специфични умения за работа с хартия и ел.конструктивни материали, задълбочи и  разшири знанията им за хартията като материал и начините на нейното получаване и икономичното използване за различни цели. Разглеждаха се въпроси за опазване на околната среда в светлината на производството и рециклирането на хартия, както и на иновативни съвременни технологии за производство на ел.енергия.

 

 

Представителна изява - Конструиране и моделиране

Втората публична изява ,,Конструирам и моделирам'' се проведе на 14.05.2018 г.На нея присъстваха: директорът на училището г-жа Юлия Пенева и зам.-директорът Силвия Пенева, представител на Обществения съвет, родители и ученици.
В изложбата бяха включени изделия от дървесина с художествена украса – пирография, модели на ел.инсталации, геометрични модели и чертежи. На занятията по ел.конструиране учениците се научиха да разчитат ел.схеми, вериги и инсталации, а след това и да ги конструират с помощта на ел.конструктори. По време на работата те разбраха широкото приложение на ел.ток в бита, но и опасностите, ако не се спазват изискванията за безопасност. При изработването на изделия от дървесина се научиха да разпознават различните видове материали и начините на обработка с ръчни инструменти, спазвайки условията за техника на безопасност. Запознаха се и с техниката на художествено оформяне на изделията – пирография, която е новост за тях. Показаха естетически вкус при изработване на проекта за пирография и изпълнението му. Изработените от тях обемни фигури – кубове, паралелепипеди, призми и др. показа творческо и пространствено виждане и връзка с обучението по математика. Усвоените знания за техническата документация за изработване на изделия бяха нагледно демонстрирани чрез изработените чертежи. Спазвайки всички стандартни изисквания за изпълнението им, учениците проектираха реални детайли в три изгледа – отпред, отгоре и отляво. Занятията развиха и разшириха знания и  специфични умения за работа с дървесина и начините на нейното получаване и икономично използване за различни цели. Разглеждаха се въпроси за опазване на околната среда в светлината на производството и рециклирането на хартия, както и на иновативни съвременни технологии за производство на ел.енергия.
Считам, че цялостната работа по проекта с групата беше интересна, развиваща техните творчески умения, въображение и техническо виждане.

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg