МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Конструиране и моделиране"

 

 

Представителна изява - Изложба

 

Представителната изложба се проведе с участието на всички ученици от групата по конструиране и моделиране. В нея като представителни гости присъстваха : Силвия Пенева - председател на Обществения съвет и Йорданка Коева - член на Обществения съвет. 

Като резултат от дейността на групата бяха показани оригами - флора и фауна; изделия от дървесина - пирографирани и чертежи на изделия. Заедно с разчитането на схеми и конструиране на ел.вериги с конструктори, учениците показаха своите умения и сръчности за работа с хартия и дървесина. Те знаят да използват различните инструменти по предназначение и съобразно техниката на безопасност при работа с тях. Показаха естетически вкус при художественото завършване на изделията от дървесина с пирография, която е новост за тях. Отлични резултати постигнаха и при проектирането и изработването на чертежи. Спазвайки всички стандартни изисквания за изработване на чертежи, учениците проектираха реални детайли в три изгледа - отпред, отгоре, отляво. 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg