МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Малки сръчковци"

 

Представителна изява - ИЗЛОЖБА-БАЗАР, която се проведе на 21.12.2016 год., съвместно с група "Претвори фантазията си" с ръководител г-жа Р.Пенчева

 

 

Представителна изява 01.03.2017 год. - При голям интерес премина втората изложба-базар на групи "Малки сръчковци" и "Претвори фантазията си" по проект "Твоят час". Децата бяха направи прекрасни чаши и шалове. Мартеничките, които подариха на всички гости, родители и съученици също бяха тяхно дело.

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg