МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Група за преодоляване на обучителни затруднения

"Математика 6 клас"

 

Представителна изява - "Решаване на геометрични, логически и практически задачи


На 15.03.2018 г. се проведе представителна изява на учениците от VI клас на тема "Решаване на геометрични, логически и практически задачи".
Тя протече под формата на демонстрация на решения на поставени задачи и проблеми. Учениците показаха умения за справяне със задачи с практико-приложен характер.
Цел: Изясняване и осмисляне на важни математически понятия като обем; лице на повърхнина; мерни едици за обем и тяхното използване в конкретни практически ситуации. Изграждане на умения за математическо моделиране на пирамида и права призма;
Всеки ученик получи грамота за участието и старанието, което показа в часовете по проекта.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg