МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Математика за всеки"

Представителна изява-Математическа щафета,която се проведе на 21.05.2018 г.

Представителната изява се проведе в класната стая. Учениците показаха пред родителите си умения за бързо и лесно пресмятане, намираха обиколка на триъгълник и лице на правоъгълник. В последния етап на щафетата се включиха и родителите, които трябваше да решават текстови задачи. Наложи се децата да влязат в ролята учители, за да покажат колко лесно става всичко, когато използваш схеми. Всички бяха удовлетворени от екипната работа: ученици – родители.

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg