МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Мозайка"

 

Представителна изява - Аранжиране на изложба с проекти и детски мозайки

Аранжирането се реализира от родителите и мен в коридора на втория етаж, като родителите предоставиха материали и сами подредиха експонатите. Направиха етикети с имената на децата и снимки от тяхната практическа дейност. Залепиха проектите и поставиха мозайките по стативите. Останаха удовлетворени от красотата на детското творчество. В дейността се включиха и учениците. Те подаваха с гордост своите творби.

 

Представителна изява - Откриване на изложба с детски мозайки

Изложбата бе реализирана в коридора на вторият етаж на училището. На нея бяха представени нарисуваните проекти и мозайки от учениците. Целта и бе да представи на ученици от училището, родители, учители и гости усвоените умения на децата от групата по мозайка, които работят втора година. Присъстващите на изложбата гости споделиха положителното си настроение и емоция от разнообразието и красотата на ръчно изработените произведения.

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg