МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Образователни технологии"

 

Представителна изява - Представяне на събраните материали за живота и дейността на клуба в презентация 15.12.2017 г.

Учениците представят в презентация наученото в електронните таблици, като показват как с помощта на нови формули и функции, създават „Ценообразуващи таблици“, „Месечни отчети“, „Ремонти на детски стаи“, „Дневник на класа“, калкулират сметки от бита и ежедневието и разбират огромното им приложение извън училище и учебния материал, в много области и професии. Научават да използват знанията си в програмата и по много учебни предмети, като математика, география и др. Публичната изява протече в компютърната зала пред други техни съученици, където те демонстрират чрез презентация с мултимедия на екран, големите предимства и приложение на електронните таблици и постигнатите си успехи при изучаване на програмата. Знанията, които учениците придобиват ги мотивира още повече и повишава резултатите им по предмета информационни технологии.

 

Представителна изява - Представяне на събраните материали за живота и дейността на всеки ученик в портфолио 06.06.2018 г.

Целта на групата по Образователни технологии е да засили мотивацията и трайното запомняне на усвоените знания по Информационни технологии, да стимулира процесите на мислене, въображение и творчество. Научиха се да изчисляват с нови и различни функции в MS Excel, и разбраха голямото им практическо приложение в много професии и дейности. Учениците използваха активно своето въображение и създадоха лога, визитки на групата, брошура, училищен вестник, менюта, презентация-портфолио със събраните материали за живота и дейността на групата. На 06.06.2018 г. от 11:20 часа учениците от групата представиха в презентация създадените от тях електронни таблици и текстови документи и споделиха пред съученици постиженията си в научените програми. Събитието се състоя в компютърната зала на ОУ „Свети Климент Охридски -Бургас”. Гости бяха ученици от другите пети и шести класове и преподаватели. Изработените материали, създадоха у учениците самочувствие и удовлетворение от наученото и от постигнатите крайни резултати и ги мотивира да намират оригинални идеи и подходи при изпълнение на задачите. По време на публичната изява в компютърния кабинет всеки ученик представи своето лично портфолио чрез мултимедия и сподели с какви трудности и предизвикателства се е сблъскал. 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg