МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Полезна и забавна математика"

 

Представителна изява - Часовникова аритметика

Представителната изява се проведе на 03.02.2018 г. в класната стая пред родителите. Децата поздравиха гостите за 1 март с песни и стихотворения, а след това се разделиха на два отбора. Всеки отбор трябваше да реши по пет занимателни задачи. Отборът – победител заслужено спечели аплодисментите на гостите и приза "Най-добрите математици". 

 

Представителна изява - Математическо състезание

Втората публична изява се проведе на 17.05.2018 г. в класната стая пред родителите под формата на математическото състезание. Децата бяха разделени на два отбора. Всеки отбор трябваше да реши задачи, които бяха подредени в математическа щафета и отговорът на всяка задача беше числова данна на следващата. Двата отбора завършиха едновременно и независимо, че нямаше победител всички бяха доволни и удовлетворени от резултата. 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg