МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Проектиране и конструиране"

 

Представителна изява - Коледна украса. Оригами

 

 

 

Представителна изява - "Графическите изображения на детайли - чертежи"

"Графическите изображения на детайли - чертежи", като представителна изява, се проведе в ОУ ,,Св.Кл.Охридски". Заедно с всички участници от групата по проектиране и конструиране като представителни гости взеха участие: Силвия Пенева - председател на Обществения съвет и Йорданка Коева - член на обществения съвет.
По време на занятията по електротехника, като резултат от тяхната дейност, учениците се научиха да правят и разчитат схеми на ел.вериги и инсталации, а след това да ги конструират на ел.конструктори, спазвайки всички изисквания за безопасна работа с ел.инструменти и ел.ток.
Показани бяха и изработени от учениците обемни геометрични фигури: кубове, паралелепипеди, пирамиди, призми и др. Преди това те самостоятелно изработват и разгъвката на фигурите. Тази дейност има резултат сега и в бъдеще за развитие на творческото и пространствено виждане на учениците по чертане, а също така и за часовете по математика и геометрия. 
Усвоените знания за техническата документация, изписването на букви и цифри от стандартен шрифт, графическите упражнения върху правоъгълното проектиране на реални детайли дадоха отлични резултати за изработване на чертежи и при по-сложни детайли. Нов момент в изработването на чертежи в три изгледа е от графическо изображение на детайл в 3D проекция и по дадени два изгледа да се направи трети. Като резултат учениците се справиха много добре. При една постоянна и целенасочена работа с тях те ще постигнат много добри и отлични резултати в ученическите олимпиади по техническо чертане. 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg