МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Пролетни игри от Странджа"

Представителна изява - "Великденски игри"

На 16.04.2017 г. бе проведена представителна изява „Великденски игри“ на групата по интереси „Пролетни игри от Странджа“. Участваха 19 деца от групата, облечени в национални костюми . Те представиха научените  танци, игри и песни от региона на Странджа. На изявата бяха поканени родителите на участниците, учители и ученици. Представянето на игрите и песните бяха
посрещнати с много настроение и радост от всички присъстващи, повече от 300 жители на к-с „Изгрев“ и родители. Целта на представителната изява беше да се представят песни и игри от Странджанския край пред публика от граждани на Бургас и да допринесат за доброто настроение у публиката и развиване на компетентности и умения в танците и песните у най-малките изпълнители.

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg