МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Творя в компютърния свят"

Представителна изява - 18.02.2017 год.

портфолио с изработените файлове, презентации, картини и др.

 

По време на представителната изява учениците изработиха последователно документи, след това презентации, след това рекламни брошурки, като демонстрираха своите знания и умения за работа с различни компютърни програми. На флашки, които те получиха като подарък за добрата си работа архивираха всички свои изработени материали, за да запознаят родителите си с работата си по време на целия курс.

 

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg