МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Рисуване върху стъкло - 2 група"

 

Представителна изява - Изложба 15.12.2017 г.

Организираната изложба се състоя във фоайето на училището и  имаше за цел да представи на ученици, родители, учители и гости нарисуваните  от децата в часовете по проекта стъклени предмети. Предвид изминалите и предстоящи празници изложбата беше с тематична насоченост – Никулден, Коледа и Нова Година. Присъстващите на изложбата родители, ученици, учители и гости изказаха своите положителни емоции от изложбатата.

 

 

Представителна изява - Изложба 16.02.2018 г.

Изложбата бе реализирана във фоайето на училището. На нея бяха представени рисувани върху стъкло изделия от учениците. Целта и бе да представи на ученици от училището, родители, учители и гости усвоените умения на децата от групата за рисуване върху различни стъклени повърхности. Бяха представени рисувани вази, чаши и картини. Присъстващите на изложбата гости споделиха положителното си настроение и емоция от разнообразието и красотата на ръчно изработените произведения.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg