МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Група за преодоляване на обучителни затруднения "Родинознание"

Представителна изява

Клубът е създаден към Националната програма „Твоят час“ с цел усъвършенстване на знанията и уменията  на учениците чрез задълбочаване и разширяване на знанията по история на България през всичките исторически периоди. Постигнатите резултати от
Дейността на клуба се изразяват в : Изграждане на умения за учене и усвояване на учебното съдържание; Опознаване историята на родния край и българският народ; Изграждане на умения за работа с исторически текст и исторически извори; Изготвяне на исторически календар; Табла за отбелязване на важни исторически събития и национални празници; Изграждане на умения за работа с исторически карти и документи. Всички тези умения учениците демонстрираха чрез представяне на презентации, в които включиха материали от посещенията на Исторически, Етнографски и Археологическия музей. Всички ученици освен Владимир Иванов представиха и своите лични резултати в часовете по история и цивилизация, които демонстрират напредък в усвояването на знанията и ДОС по учебния предмет, засилване на интереса и мотивацията за учене.
По време на публичната изява се направиха снимки, които отразиха настроението и емоцията на участниците.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg