МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Социални умения"

 

Представителна изява - "Защитени ли са правата на децата без родители?"

Клубът е създаден към Националната програма „Твоят час“ с цел усъвършенстване на знанията и уменията  на учениците чрез изграждане на граждански компетентности и познания за работата на институциите. При първоначална среща с представители на Отдела за закрила на детето и Център за обществена подкрепа в гр. Бургас, учениците се запознаха с правата на децата и начините по които те се защитават, ако при тях постъпят сигнали. Запознаха се с цялата процедура и полагане на грижи към деца претърпели насилие в някаква форма или останали на улицата. Интересът към беседите на г-жа Елена Инджова - директор на ОЗД и г–жа Мария Атанасова  – началник на ЦОП бе голям. Разгледани бяха и помещенията и работилниците, в които работят сътрудниците с деца в нужда. При следващата срещата на тема: „Защитени ли са правата на децата без родители“  на 3 юни 2017 г. , учениците след като се запознаха с проблемите на институциите при работа с техни връстници, инициираха благотворителна акция, в която събраха книги, учебни помагала и дрехи и ги дариха на ЦОП. Преди осъществяването на дарението учениците подготвиха презентация с правата на децата и институциите, които се грижат за тяхната защита. Представиха и част от дейностите на ученици от ОУ „Свети Климент Охридски“, включени в националния проект „Детска полицейска академия“. По време на двете срещи се направиха снимки, които отразиха настроението и емоцията на участниците.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg