МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Спортни игри"

Представителна изява - Участие в училищно първенство

Първенството се проведе във физкултурния салон на ОУ "Свети Климент Охридски", гр.Бургас. В присъствието на своите родители децата показаха степента на усъвършенстване на технически техническите похвати и спортен дух. Всички бяха удовлетворени от показаните високи  резултати.

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg