МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Умението да общуваме"

Представителна изява - "Какво научих за общуването?"

На 12 януари 2017 г. в класна стая № 22 в ОУ "Св. Климент Охридски", гр.Бургас се проведе представителна изява на тема "Какво научих за общуването?" Гости на събитието бяха г-жа Юлия Пенева – директор, зам. директор Райна Дюлгерова и Силвия Пенева - зам. - директор и председател на Обществения съвет "Твоят час".
Учениците започнаха часа с ролеви игри, след което всеки участник предложи определение на думата "Общуване" . Децата, подпомогнати от  груповия ръководител – Евгения Месерджиева, написаха на голям постер "Правила, които трябва да спазваме, когато общуваме". След това всяко дете имаше различна ситуация на базата на която трябваше да състави «АЗ послание», насочено към своите съученици. Децата показаха, че са подобрили познанията си и са развили своите умения да общуват помежду си ефективно. Часът продължи с упражнението "Разпознаване на чувства". Всяко дете трябваше да изиграе невербално различно чувство, а съучениците му да познаят какво е то. Като завършък на представителната изява, децата споделиха какво са научили до момента и как се чувстват по време на груповата работа в клуба "Умението да общуваме". Водещият обърна внимание на необходимостта да изразяваме своите чувства и да се стараем да разпознаваме чувствата на другите деца, с които общуваме, както и да контролираме емоциите си
.

 

Представителна изява - "Правата, задълженията и отговорностите на децата в семейстовотo"

На 23 - ти март, в 10:30 в класна стая № 22 на ОУ "Св. Климент Охридски" се проведе представителна изява на тема "Правата,задълженията и отговорностите в семейството". Гости бяха г-жа Катя Александрова и г-жа Маргарита Стоянова–учители на децата,участници в проекта, както и 3 деца от 3 г  клас. Събитието започна с игра–децата бяха подредени в кръг, след което 3 деца, предварително подготвени от своите родители разказаха за правата и задълженията, които имат в семействата си. Последва дискусия, в която взеха участие всички деца, всеки сподели какви са неговите задължения в семейството.Часът завърши с групова рисунка, където децата бяха разделени на малки групи и имаха възможност да работят в екип, за да постигнат общ резултат-рисунка, отразяваща техните права и отговорности у дома. След това водещият обобщи казаното до момента. Важно беше децата да разберат, че освен права, те имат и задължения и, че когато всеки член на семейството уважава правата на другия, но и изпълнява своите задължения, в семейството цари уважение и разбирателство. Накрая всяко дете да сподели впечатленията и преживяванията си по време на заниманията в часовете в  „Умението да общуваме“ през годината и изразиха желание работата с тях да продължи и догодина.

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg