МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Вокално студио"

Представителна изява - Зимни и коледни песни-Коледни звезди

 

Публичната изява на вокалното студио беше подготвена и осъществена с голямо желание и ентусиазъм от участниците. В продължение на няколко занимания всички участваха в изготвянето на сценария, пдбора на песни и стихове по темата. Сами разпределиха много сполучливо  помежду си песни и стихове, хорови и солови изпълнения.
В деня на изявата поставихме в кабинета по музика коледна украса, участниците бяха подбрали облекло по темата и посрещнаха гостите- директора на училището г-жа Пенева и свои съученици които бяха поканили.
По време на изявата всеки участник показа своите постижения във вокалното и сценичното изкуство чрез индивидуални и групови изпълнения, успяха да създадат празнична и положителна емоционална атмосфера.
По този начин бе постигната основната цел на публичната изява, а това са и основните насоки по които се развива дейноста на вокалното студио.

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg