МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Клуб "Волейбол - 7 клас"

 

Представителна изява - Демонстрация-игра

Групата има за цел да подобри здравословното състояние на учениците, да развива физическите качества: бързина, сила, ловкост, гъвкавост и издръжливост, да овладее техниката и тактиката на избраната спортна игра – волейбол.
Проведените дейности по теми се посещават редовно от всички участници и с огромно желание и интерес,като участниците овладяват техническите прийоми и тактическите похвати на спортната игра волейбол.
Родителите с голямо удоволствие наблюдаваха първата представителна изява на децата си, която се състоя на 16.01.2018 г. и се радваха на възможностите и постиженията им.

 

Представителна изява - Демонстрация-игра


Втората представителна изява се състоя на 19.01.2018 г. във физкултурния салон на ОУ“Св.Климент Охридски“, гр.Бургас и имаше за цел да представи пред гости и родители научените технически похвати по спорт волейбол. Предвид дейното участие на децата в проекта и проявеното старание те показаха пред гостите научените нови умения и знания. Присъстващите гости и родители изразиха своите положителни емоции от изявата на децата.

 

 

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg