МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Клуб "Волейбол"

 

Представителна изява - Демонстрация-игра

Организираната представителна изява се състоя на 17.01.2018 г. във физкултурния салон на ОУ“Св.Климент Охридски“ и имаше за цел да представи пред гости и родители научените технически похвати по спорт волейбол. Проведохме разгрявка на участниците – общоразвиващи, специални и специалнобегови упражнения; подаване с две ръце отдолу и отгоре. Участниците бяха разделени на два отбора. Получи се много динамична и оспорвана игра. Демонстрирани бяха добри технически умения от участниците. Всички присъстващи останаха доволни.

 

Представителна изява - Демонстрация-игра

Втора представителна изява 24.01.2018 г. - целта на изявата бе завършване на занятията и показване подобряване на технико - тактическите физически показатели. Създаване на траен интерес на учениците към спорта волейбол.
Проведена бе разгрявка на участниците с общоразвиващи, специални и специалнобегови упражнения: подаване на топката с две ръце отгоре и отдолу, начални удари, забиване. Самата представителна изява представлява: определят се двама капитани, които си избират отбори от участниците в групата. Отборите са разпределени равностойно.
Изявата бе проведена във физкултурния салон на ОУ“Св.Климент Охридски“. Срещата бе оспорвана. След атрактивна и много динамична игра бе излъчен победител. Участниците демонстрираха много добри технически умения – сервиси с отскок, забиване по правата и диагонала. Публиката активно аплодираше своите любимци. Емоциите бяха много.
Ръководителя на групата изрази задоволство от напредъка на участниците, от тяхното активно участие и старателна подготовка. Направени бяха много снимки.

 

 

 

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg