МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Занимателна математика I клас"

 

Представителна изява - “Ритъм,темпо,броене“ – рап концерт


Цели: да разберат, че математиката присъства и в музиката; всеки тон си има размер и времетраене и това се отчита математически; ритъма и тактуването са свързани с броене.


Начин на протичане:Изявата се проведе в музикалния кабинет на училището с участието на г-жа Ченгелиева - музикален педагог и г-н Цолов-корепетитор по хореография. Преди началото на концерта, децата имаха урок по музика. Говорихме за нотите, за тяхната времетрайност,  за размера и тактуването. Играха и пяха.

 

Представителна изява - “Събиране и изваждане“

Цели: да се затвърдят знанията за събиране и изваждане на двуцифрени числа;да се затвърдят знанията за измерване.

Начин на протичане: На 28.06.17 г. на спортната площадка проведохме състезателна игра за бързо смятане и съобразителност; Гости и участници - децата от лятната занималня и техните ръководители; Изявата протече като състезателна игра. Бяха разделени на три отбора по 6 човека.Първият участник носи задачите и маркера, втория решава задачите, третия събира двата сбора, четвъртия измерва дължината заедно с петия, а шестия завързва пакета на панделка. Играта приключва, когато пакетите са завързани като колет.

 

Представителна изява - “Бързи и сръчни“ – състезание за бързо смятане


Цели: да им се покаже как се теглят и отчитат закупените стоки; да направят справка на цените; да наблюдават бързината на работа и сръчността на търговците; да закупят стока и пресметнат нейната цена.

Начин на протичане: Заниманието се проведе извън училище- на пазар "Велека". Наблюдаващите бяха търговци на плодове и зеленчуци.

 

Представителна изява - Геометрични фигури – „Слънчеви лъчи и прави“

Цели: чрез игра и рисунка да затвърдят знанията си; да ги разпознават и чертаят геометрични фигури;да изказват правила.


Начин на протичане: Изявата се проведе в двора на училището-екозона;Гости на заниманието бяха децата от лятната занималня и техните ръководители.Едно от децата разказа приказка, а останалите деца рисуваха: Изгряло слънцето и пръснало своите хиляди лъчи до земята. Отрязали част от лъча и получили отсечка.При назоваването на всяко  математическо понятие, децата рисуваха върху плочника. От три отсечки рисуваме триъгълник, а от четири четириъгълник. Ако му са равни страните е квадрат, ако му са две по две равни, рисуваме правоъгълник.

 

Представителна изява - състезателна задача Бързата ракета

Цели: Да решат задачите;да разпознаят своята геометрична фигура; да измерят страните на геометричната фигура и да отрежат конец, равен на полученото число като дължина.


Начин на протичане:Занятието се проведе в кабинет №9. Гости на изявата бяха децата от лятната занималня с ръководител г- жа П. Анастасова, П. Турманова - класен ръководител и Д. Русева - педагогически съветник на училището. Занятието протече като състезателна игра, в която имаше жури - П.Турманова и П.Анастасова, които трябваше да проверят задачите и измерванията на учениците.

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg