МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Занимателна математика - 3 клас"

 

Представителна изява - Математическо състезание

Състезанието се проведе на 06.06.2018 г. в еко-зоната на училището. Децата бяха разделени на два отбора. Пред всеки отбор имаше геометрични фигури с написани задачи. Всяко дете трябваше да реши съответната задача и ако тя е вярна да предаде щафетата на следващия състезател от своя отбор. Така докато се изредят всички. Излъчи се отбор победител. Всички ученици участваха активно. Като гости на публичната изява присъстваха г-жа Евтимова с децата от лятната занималня , г-жа Н.Статулова и родители.Децата показаха,че са усвоили събиране и изваждане до 1000 и таблично умножение и деление.Като успех можем да посочим затвърдяване на знанията и развиване на състезателен дух.

 

 

Представителна изява - Математическа щафета

Публичната изява се проведе на 12.06.2018 г. в еко-зоната на училището. В началото беше проведена игра с числа, в която децата се изявиха по двойки. След това им бяха раздадени материали, представляващи отделни части на геометрични фигури. Децата бяха разделени на три групи. Всяка група след правилно решаване на подадени задачи, трябваше да конструират с помощта на танграм различни фигури. Учениците показаха своите умения да решават задачи и да конструират. Демонстрираха и актьорски заложби. Гости на представителната изява на групата бяха г-жа С. Пенева – председател на Обществения съвет към "Твоя час", г-жа  Цинова с децата от лятната занималня и родители.

 

 

Представителна изява - Математическо състезание

В началото на състезанието децата се изявиха в играта с математически карти,на които имаше забавни задачки и ребуси. След това по предварително подготвени шаблони  изпълниха поставените към тях задачи.Накрая конструираха различни фигури Децата бяха разделени на две групи. Цялото занятие протече в състезателен дух и накрая беше излъчен победител. Гости на Математическото състезание бяха г-жа Пламена Атанасова, г-жа Д. Евтимова с учениците от лятната занималня и много родители. Учениците демонстрираха умения за решаване на задачи, колективизъм и отборен дух.

 

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg