МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Занимателна математика 6 клас"

Представителна изява-"Приложна математика"


На 07.02.2018 г. се проведе представителна изява на учениците от VI

клас на тема "Приложение на математиката".
Учениците имаха задача да подготвят примери с помощта на техните родители  и да представят решения пред техните съученици. Показаха умения за презентиране, работа в малки групи и работа с родители. Справиха се със задачи с практико-приложен характер.
Цел – Осмисляне на важността от знанията по математика в различни области от ежедневието и приложението им в различни професии;

 

 

Представителна изява-"Геометрия, логика, практичност"


На 30.03.2018 г.се проведе втората представителна изява на учениците от 6 клас на тема "Геометрия, логика, практичност".
Учениците бяха разделени на групи и трябваше да подготвят по три задачи, в които да иззползват знания по геометрия, да имат практическа насоченост и логичност. Показаха умения за презентиране, креативност, работа в малки групи и работа с родители. Справиха се със задачи с практико-приложен характер.
Цел – Осмисляне на важността от знанията по математика в различни области от ежедневието и приложението им в различни професии;

Всеки ученик получи грамота за участието и старанието, което показа в часовете по проекта.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg