МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Знайковци"

 

Представителна изява на тема "Коледа"

Целта на публичната изява е учениците да демонстрират умения за работа с компютърни програми при работа с графика, текст и мултимедийна информация.
В мултимедийна презентация учениците представиха тематични рисунки създадени от тях с програмата «Paint“ ; уменията им за работа с текст: „Писмо до Дядо Коледа“ и комбиниране на информация.

 

 

Представителна изява на тема "Моята първа учебна година"

Втората представителна изява се състоя на 30.03.2017 г. на тема “Моята първа учебна година”. Децата изготвиха презентация и представиха уменията си за работа с програмите: Pain, Power Poin, Word.   На събитието присъстваха г-жа Юлия Пенева – директор; г-жа Райничка Дюлгерова – зам. директор; г-жа Антония Месерджиева – представител на обществения съвет; много родители и ученици.

 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg