I.Вътрешноучилищни обучения – педагогически специалисти:

1.      Тема  - „Проектнобазирано обучение в училище„

2.      Място - ОУ „Свети Климент Охридски“

3.      Период – 8 юли 2022 г.

4.      Начало и краен час – 9.00 – 12.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация - ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Райничка Дюлгерова – ПДУД

6.      Брой участници – 47 педагогически специалисти

 

II.Вътрешноучилищни обучения – непедагогически персонал

1.      Тема  - „Здравословни и безопасни условия на труд“

2.      Място - ОУ „Свети Климент Охридски“

3. Период – 8 юли 2022 г.

4.      Начало и краен час – 9.00 – 12.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация - ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Силвия Пенева – ПДСД

6.      Брой участници – 9 души непедагогически персонал

 

III.Вътрешноквалификационно обучение

1. Tема“ Насоки за прилагане на проектно базираното обучение в училище“

2. Място - Място - ОУ „Свети Климент Охридски“

3. Период - 13.09.2022 г.

4. Начало и краен час – 9.00 – 16.30 ч.

5.      Наименование на обучителната организация - ОУ „Свети Климент Охридски“, лектор Райничка Дюлгерова - ЗДУД