Учебен процес

В ОУ ”Свети Климент Охридски”- гр. Бургас през учебната 2022/2023 г. се обучават  508 ученика ученика от първи до седми клас, разпределени както следва:

- В начален етап на основното образование І-ІV клас – 267
- В прогимназиален етап на основното образование V –VІІ клас – 241
- Индивидуална форма на обучение – 3
- Комбинирана форма на обучение – 3
- Самостоятелна форма на обучение –2

-Ученици обучаващи се на индивидуален учебен план - 8

Училищната подготовка в ОУ „Свети Климент Охридски“ е съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап на образование. Тя се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната, разширена и допълнителна подготовка. Училищната подготовка е по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка - и чрез обучение или дейности в други форми.


Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква за всички видове училища. Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в ОУ “Свети Климент Охридски“, гр. Бургас се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището. За учебната 2022/2023 година са включени следните учебни предмети:
За I-IV клас - български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство; информационни технологии.
За V-VII клас - български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство, музика; английски език и технологии и предприемачество; физическо възпитание и спрот.
Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, които се предлагат от нашето училище са:

- Театър на англисйки език - 5 клас сборни група с ръководиттел - Н. Бимбалова

- Сценично изкуство - 1 клас с ръководител К. Александрова

От 2010 година в ОУ „Свети Климент Охридски” е въведена целодневната организация на учебния процес. Създадени са 12  групи за целодневна организация обхващащи 250 ученика от І, ІІ, ІІІ и ІV  клас.
Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с двусменен режим на работа и за учебната 2022 / 2023 година стартира в класна система -  всеки клас ще се обучава в определена за целта стая: / схема училище/


Учебните занятия за I – III клас започват в 08.00 часа, а ІV клас в 7.30 часа и са целогодишно първа смяна.

Учебните занятия за V - VII клас започват в 07:30 часа и завършват съгласно дневния режим.
Редуване на смените:

Първа смяна

Втора смяна

ПЪРВИ
 СРОК

І - ІV клас 
V а,б
VI а,б,в

ГЦДОО  - І – ІV

VІІ  а, б, в, г

ВТОРИ
СРОК

І – ІV клас

VІІ  а, б, в, г

ГЦДОО  - І – ІV
V а, б,в
VI а,б,в
Учебните часове в І и ІІ клас са с продължение 35 минути, ІІІ - VII клас с продължителност 40 минут
и.

 

Заповед на Директор РД-10-395/04.01.2023 г. за приключване на Първия учебен срок

 

ГРАФИК ЗА ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА

Преди започване на учебните занятия учениците НЯМАТ право да влизат в сградата.
В учебната сграда се влиза през централния вход, а се излиза през страничния изход /откъм улицата/.
Преди влизане в училище учениците са длъжни да поставят своята маска/шлем, влизайки да си дезинфекцират ръцете.

Класовете от един същи випуск влизат един след друг на отстояние не по-малко от 2 (два) метра. Ако има закъснял ученик. Той ще трябва да изчака /на определеното за класа място/ всички да влязат и тогава да влезе в училище.

Движението в сградата се извършва съгласно поставената маркировка.

ПЪРВА СМЯНА
  1. СТРОЯВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА

IV „а“, „б“, „в“ класове – строяване пред централния вход на сградата – влизане до 7:10 – 7:15 часа;

  1. V "а","б","в" класове – строяване до дърветата по посока футболното игрище – влизане до 7:20 часа;
  2. VI „а“, „б“, „в“ класове – строяване под стълбите – влизане до 7:25 часа.
  1.  I  „а“, „б“, „в“ класове – строяване под стълбите – влизане до 07:50 часа;
  2. II „а“, „б“, „в“ класове – строяване до дърветата по посока футболното игрище – влизане – влизане до 07:55 часа;
  3. III „а“, „б“, „в“ класове – строяване пред централния вход на сградата – влизане до 08:00.

 

  1. ИЗЛИЗАНЕ ОТ СГРАДАТА

След като приключат учебните занятия на прогимназиален етап и за да няма струпване по коридорите, класовете се изчакват на разстояние поне 2 метра, за да излязат от сградата. Дежурните учители контролират движението по стълбищата и изхода, за да няма срещане на различни випуски. 

През учебния ден учениците от I и II клас влизат и излизат в сградата на училището през задния изход като отново се следи да няма струпване по коридорите и засичане на двата випуска.

ВТОРА СМЯНА

 

  1. СТРОЯВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА

VII „а“, „б“, „в“, „г“ класове – строяване под стълбите – влизане до 13:15 часа.

  1. ИЗЛИЗАНЕ ОТ СГРАДАТА

Всички ученици излизат през страничния изход на училището откъм улицата, като дежурните учители следят това да става поетапно, за да се избегне струпване по коридори, стълбища и изход.


e-mail: info-200210@edu.mon.bg