1

ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС
УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА

 График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование
в неспециализираните училища за учебната 2020 - 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно
 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

09.06.2020 г., 09:00 часа
11.06.2020 г., 09:00 часа
17.06.2020 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 - 25.06.2020 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 26.06.2020 г., вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.

 

 

 


Заповед за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

 


Информация за прием през минали години и статистики може да намерите на сайта на РУО гр. Бургас - линк

 


Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

 

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас 

 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

 

Заявление за участие във втори етап на класиране след положени изпити от НВО и/или проверка на способностите за приемане в VIII клас 

 

 

Последни промени: 06.04.2020 г.