1 2 1

 

Прием след завършен VII клас

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/ 2024 година съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование - ЛИНК

 


 График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 01 - 17 февруари 2023 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 - 21 май 2023 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
22 - 30 май 2023 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 09 юни 2023 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

13 юни 2023 г., 09:00 часа
16 юни 2023 г., 09:00 часа
14 юни 2023 г., 09:00 часа
6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт

20 юни 2023 г.
21 юни 2023 г.
21 - 22 юни 2023 г.
22 - 23 юни 2023 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2023 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2023 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2023 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2023 г.

11

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13 - 17 юли 2023 г.

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19 юли 2023 г.

13

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20- 24 юли 2023 г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

15

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2023 г.

16

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 31 юли 2023 г.

17

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2023 г.

18

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 до 04 август 2023 г.

19

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07 - 08 август 2023 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

21 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране
11 - 14 август 2023 г.
22 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране
до 16 август 2023 г.
23 Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап
определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
24 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО
до 14.09.2023 г. вкл.

 

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,
КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
1. Трети етап:

Важно е да знаете:
1.Учениците, които не са приети на първо и второ класиране или не са участвали досега в класирането, могат да подадат заявление за участие в трето класиране електронно (в училище-гнездо или онлайн).
2. За третото класиране се обявяват само незаетите места останали след втори етап на класиране. В заявлението могат да се подреждат само паралелките, в които има свободни места, в ред по избор на заявяващия.
3. В трети етап на класиране участват единствено незаписани ученици. Ако записан ученик изтегли документите си (в системата вече е незаписан), за да участва в трето класиране, то мястото му от първо/второ класиране не се запазва.

Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва, като мястото се обявява за свободно за четвърти етап на класиране.

Подаване на заявления за участие от 26.07.2023 г. до 27.07.2023 г. само по електронен път. Това може да стане:
-- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
-- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желания регион, в случая Бургас. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.
За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
При класиране се започва винаги от желанието в позиция №1 и ученикът се класира на най-предната позицията, за която му стига балът.
Няма ограничение в броя на вписаните желания. Важно е обаче да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.
Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

4. Четвърти етап
В четвърти етап на класиране, както и на трети, могат да участват ученици, които в електронната платформа имат статус „незаписан“. На 07 и 08 август 2023 г. се подава заявление като на първи етап. В заявлението могат да се впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подаде в училище-гнездо или през личния профил на ученика. При изтегляне на документи мястото на ученика не се запазва.
На Всички желаем успех!

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ
08:00 – 17:00 ЧАСА


 

Инструкции за кандидатстване след завършен 7. клас:

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Презентация НВО 7 клас за учебната 2022/2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всички училища на територията на област Бургас, които обучават ученици в VІІ клас, ще приемат заявленията на учениците за участие в І, ІІІ и IV класиране.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По-подробна информация може да намерите на сайта на РУО – Бургас - ЛИНК


 

 


 

 

 

Последни промени:26.07.2023 г.