Училищен екип

ОУ "Св. Климент Охридски" осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско съзнание и отговорно поведение.

     Успешната работа на училището е резултат от труда на членовете на педагогическия състав - 46 и непедагогически състав -11.

Училищният екип, с ежедневната си работа, съдейства за превръщането на училището в желана територия на учениците.

Основни ценности и принципи в дейността на екипа са:

1) Интересите на детето са поставени в центъра на учебно-възпитателния процес.

2) Детството е изключително важен период от живота на човека.

3) Всяко дете е неповторимо и уникално.

4) На всяко дете е гарантирано правото на свобода на мисълта и изразяване на лично мнение.

5) Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Директор: Женя Железова

Заместник - директор по учебната дейност: Райничка  Дюлгерова

Заместник - директор по административно-стопанска дейност: Силвия Пенева

Педагогически съветник: Донка Русева

 

Начален етап

Прогимназиален етап

Петя Турманова- ст. учител I-IV кл.

Гинка Маринова -ст. учител Български език и литература
Милена Петкова- ст. учител I-IV кл. Николина Бимбалова- ст. учител Български език и литература и Английски език
Анита Василева - главен учител I-IV кл. Диана Евтимова - учител Български език и литература
Милена Гюрова- ст. учител I-IV кл. Софка Бойчева - учител по Математика
Бистра Кръстева-ст. учител I-IV кл. Златка Камова - ст. учител Английски език
Катя Александрова- ст. учител I-IV кл. Росица Жекова- ст.учител Информационни технологии
Венета Кантарджиева - ст. учител I-IV кл. Нанка Стоянова- ст.учител История и цивилизация/География и икономика
Добринка Граматикова - ст. учител I-IV кл. Яна Бяндова - ст.учител Химия и опазване на околната среда
Стефани Митева - учител чужд език I-IV кл. Димитър Кавръков- учител Физическо възпитание и спорт
Станка Мазнева -ст. учител I-IV кл. Иван Цолов - ст. учител Музика
Силва Добрева- ст. учител I-IV кл. Стоян Евтимов- гл. учител Изобразително изкуство
Таня Апостолова - ст. учител I-IV кл. Кристина Пелова- учител по  Технологии
Йорданка Коева - ст. учител I-IV кл. Янна Златева- ст.учител Човекът и природата/Биология и здравно образование
Росица Пенчева -ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл. Николай Парушев - ст. учител хореография
Радостина Недева - ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл. Елиана Поптрайкова- учител по математика
Пламена Атанасова - ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл.

Радиана Билярова - ст.учител по Физ.възпитание и спорт

Теменуга Грозданчева - ст. учител в група за ЦОУД I-IV кл.

Анна Драганова - учител в група за ЦОУД I-IVкл.

Димитрина Кисиличкова - Русинова - учител в група за ЦОУД I-IV клас

Николина Филипова - ст. учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Дочка Германова – ст. учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Краса Атанасова – учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Даниела Кодева – учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Пламена Иванова - учител в група за ЦОУД I-IV клас  
Веса Авджиева - Бойчева - учител в група за ЦОУД I-IV клас  

e-mail: info-200210@edu.mon.bg