Училището участва в редица проекти:

 

2015 г. - ОУ „Свети Климент Охридски”- Бургас  работи по проект „Стари, но ценни" по Програма за трансгранично сътрудничество  България – Турция, съфинансирана по ИПП, с водещ партньор  Областна дирекция на национално образование –  град  Одрин,  Република  Турция  и партньори -  Основно училище „Мустафа Некати”-  град  Одрин,  Република  Турция и Регионален инспекторат на образованието –  град  Бургас.

"Стари, но ценни"


През 2015 година се изгради Екозона на открито в двора на училището чрез спечелен  проект в рамките на Националната кампания «Чиста околна среда 2015» и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема «Обичам природата и аз участвам».


„Училище „Свети Климент Охридски” –  училище на бъдещето”

През лятото на 2014 година се обнови вторият етаж на училищната сграда: отремонтиран беше коридора и 5 класни стаи -  оборудвани бяха със съвременна техника кабинет по математика, езиков кабинет, мултифункционална зала по Проект Училище„Свети Климент Охридски” – училище на бъдещето”, финансиран от  Фондация „Америка за България”, съфинансиран от училището.


2013/2014 г. - Проект " За по - голяма безопасност на децата в училище". Изпълнява се рамките на участие на ученически екип в Югоизточна Европейска Лятна академия "Човешките права в действие" гр. Цетине, ЧЕРНА ГОРА 21.06 - 29.06.2013 г.

Организатори:

Европейски вергеланд център - Осло, Норвегия

Правителство на Черна гора,

Бюро за образование,

Съвета на Европа

 

За по - голяма безопасност на децата в училище


ПРОЕКТ УСПЕХ

2012/2014 г. Проект Успех по схемата „Да направим училището привлекателно за младите    хора", реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

Целите на проекта са:

- да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;

- учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности;

- да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;

                  - да се ограничи броят на учениците с прояви на агресия.


Проект Comenius

2012/2013 г. Проект "Да се срещнем там, където се срещат нашите култури" по секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот"  с координатор г-жа Юлия Георгиева. Продължителност 2 години. координатор на проекта е Хърватия и партньори са училища от Турция, Гърция, Испания, Полша, Италия, Англия и Литва. Целите на проекта са насочени към повишаване качеството на системното образование, компетенциите по английски език и информационните технологии, обогатяване на извънкласната дейност, създаване и развитие на положително отношение към културното наследство, свързано с музика, танци, кухня и начин на живот между страните, партньори по проекта.

      


 2011/2012 г. Проект Успех по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси".

Целите на проекта:

- да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;

- учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности;

- да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;

- да се ограничи броят на учениците с прояви на агресия.


2011 г. Проект към Общинска програма за извънкласна дейност на училищата в Община Бургас  за носии за ДТА „Звездички”.


2011 г. Проект към програмата на община Бургас «Публично частни партньорства за реализиране на малки благоустройствени проекти» за реконструкция и естетизиране на вътрешния двор на училището.


През 2010-2011 дейностите бяха свързани с превенция на пристрастяване към вредни вещества, превенция на пътни произшествия, първа помощ и реакция при бедствия и аварии. Беше проведена и филмирана учебна евакуация, беше посетена от учениците главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”, беше изработен общ годишен календар, бяха проведени обучения за първа помощ, бяха изработени много постери и направени изложби.

2009/2011 г.- Международен проект „Здрав дух – здраво тяло” по програма Коменски на Европейската комисия с координатор г-жа Юлия Георгиева. Партньори бяха училища от Гърция, Турция, Румъния, Италия, Испания, Унгария и Великобритания. Продължителността на проекта беше две години от 01.08.2009 до 31.07. 2011 година. 2009-2010 беше посветена на необходимостта от здравословно хранене и физическа активност и как да се формират здравословни навици и да се подобрят съществуващите. Освен това се работи за приемане и разбиране на различията в културите, езика и религиите на партньорите и тези различия ни обединиха в един работещ екип. Нашето мото е "Всички различни - всички еднакви". През тази година бяха изработени общ годишен календар, сборници „Европа играе”, „Европа готви” и „Постери”, филми с подвижни игри, беше проведена „Седмица на здравето” и други прояви.

През 2009 г. са изпълнени два проекта финансирани от Община Бургас за саниране и обновяване на фасадата на училището и подмяна на дограмата, и един проект финансиран от Община Бургас и Програмата за публично-частни партньорства, с който се подмени плочника пред училището.

2009/2010 г. - Проект “Училището в моя роден град Бургас- любимо и незабравимо” с координатор г-жа Нанка Левтерова и екип от V и VІ класове посветен на темите- Символи на ОУ ”Св.Климент Охридски”и ОУ “ Св. Климент Охридски” през годините.

От учебната 2007/2008 год. учениците от ІV в клас под ръководството на г-жа Милена Гюрова и г-жа Юлия Георгиева работят по проекти в eTwinning. Нашите нови партньори са деца от Испания, Гърция, Румъния, Португалия. За добрата ни работа тази учебна година получихме допълнително признание, бяхме удостоени с два  знака eTwinning. Нашите нови проекти са "Хоби и интереси на децата" и "Прилики и разлики в културите". Предстои работа по проекта "Европейско електронно списание".

2006г. Проект за бизнес обучение на ученици от подготвителна група и начален курс по програми на Джуинър Ачийвмънт България.

2006г. Проект "Всички различни, всички равни" реализиран от Европейския клуб в училище, финансиран от Информационния център на Европейския съюз - София.


2005г. Проект ”Партньорство на градове-мостове за мир”- представен от Община Булай, Германия, финансиран от Европейския съюз – срещи, дискусии, концерти и посещение на Европейския парламент в Брюксел.


2005-2006 г. Проект “Превенция на сексуалното насилие и трафика на хора” - финансиран от ОАК FIND-Швейцария;


2003 г. Програма "Гражданин" с ученици от 7 клас - център "Отворено образование";

2001, 2002 и 2003 г. Споразумение за сътрудничество и участие на Детски танцов ансамбъл в Фестивал на виното в Община Булай, провинция Райланд-Пфалц-Германия;

2000-2003 г. “Образование за устойчиво развитие” – споделяне на положителни практики в работата на учителите, публикувани в сборник па темата;


1996 г. “Еко-училище” – изграждане на екологична култура у учениците


1993 г. Национална мрежа “Училища, утвърждаващи здраве” – промоция на здравето с учениците от І до VІІІ клас