ОУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Бургас

 

Програма за превенция на насилието

 

 

Насилието над децата няма оправдание

 

УВОД

Проблемът за насилието над деца и агресивното поведение между деца придоби особена обществена значимост в България. Данните, постъпващи през последните години от специализираните органи за закрила на детето, очертават тенденция за нарастване броя на регистрираните случаи на деца, преживели насилие. Последните няколко проучвания констатират, че най-често подрастващите стават жертва на насилие в семейството. На второ място се нарежда насилието, упражнено в образователните институции

 Това налага, заедно с развитието на услуги за децата, пострадали от насилие, като приоритетна област на работа по отношение закрилата на децата да се разработват програми за превенция на агресивните форми на поведение, водещи до насилие над и от деца в училище.

Настоящата програма  е насочена към превенция на агресивното поведение на децата в училище чрез превантивни мерки, с цел да бъде преодоляно отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която децата се намират.

Програмата е разработена в изпълнение на Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца жертви на насилие или в риск от насилие и Координационният механизъм за взаимодействие при работа по тези случаи.

Дейностите по програмата са свързани с организиране на класни, извънкласни и извънучилищни форми, създаващи условия за подобряване  на  всекидневното общуване и  умения за разрешаване на междуличностни конфликти без насилие. Разработването на училищни модели за превенция на агресивното поведение и включването на деца с агресивни прояви в извънучилищни форми повишават чувствителността и ангажираността на ученици и учители  в училище към тези проблеми.

 

 

В ОУ „Св. Кл. Охридски”- гр. Бургас се обучават 588 деца и ученици от І до VІІ клас и в подготвителен клас, обхванати в 23 класа. Работят 38 учители.

 

Комисия за превенция на насилието

Състав: Председател: Р. Дюлгерова – пом. директор

Членове: А. Месерджиева – пед. съветник

                  Т. Бакалова – кл. ръководител на VІ в клас

                   Ст. Евтимов – гл. учител

                   Й. Коева – гл. учител

                   Памела Щъркова - Председател на УС- ученичка в VІІ б клас

 

          І.  ЦЕЛ на програмата

Намаляване проявите на агресия и насилие в училище и изграждане на общоучилищна политика за справяне с проблем.

Оказване пълно съдействие на органите по закрила на деца, жертви на насилие или в кризисна ситуация

          ІІ. ОСНОВНИ задачи

1.        Повишаване на информираността и уменията на учениците за разпознаване и справяне с агресията и насилието   и стимулиране на активното им участие в противодействие на явлението в училище

            2. Организиране на извънкласни форми за превенция на агресията. .

3. Създаване на мрежа от посредници - обучени  ученици за намеса в междуличностни конфликти, взаимна подкрепа и противодействие на насилието

 ІІІ. Дейности на ниво клас

1. Създаване на механизми за докладване на случаи на насилие в класната стая – пощенска кутия в класната стая

Срок: постоянен, класните ръководители

2. Провеждане часове на класа за обсъждане  проблемите на насилието

Срок: през годината, класните ръководители

3. Организиране на срещи с представители на ОДП – ДПС, Комисия по дискриминация, ОЗД в часове на класа

Срок: през годината, педагогическия съветник

4. Оформяне на кът в класната стая с информация за учениците от училищните документи – Права и задължения на ученика, наказания, правила на поведение в класната стая

Срок: октомври, 2010 г. , класните ръководители

5. Подготовка на презентации от екипи от ученици по класове за превенция на насилието и агресията

Срок: м. февруари, педагогическия съветник

6. Организиране на срещи, лекции, дискусии, обсъждания със специалисти от Центъра за превенция на насилието.

Срок: през годината, пед. съветник

ІV. Дейности на ниво училище

1. Създаване на мрежа от ученици за взаимна подкрепа и противодействие на насилието

Срок: м. ноември, педагогическия съветник

2. Провеждане на 2 обучителни семинара с членовете на УС на тема: Умения за общуване и мирно решаване на конфликти и Посредничество при решаване на конфликти

Срок: ноември, февруари, пед. съветник

3. Изграждане на екип от посредници ученици за решаване на междуличностни конфликти в училище

Срок: м. ноември, пед. съветник

4. Организиране на училищен конкурс с рисунки „Не на насилието”, „Стоп на насилието в училище”

Срок: м. март, пед. съветник, Панайотова, Евтимов

5. Организиране на инициатива „Ден без насилие в училище” и представяне на презентациите от учениците по класове, награждаване на най-добрите екипи

Срок: април, 2011, пед. съветник

6. Организиране на инициатива „Седмица без насилие в училище”

Срок: м. май, 2011 г.,  пед съветник

7. Въвеждане на дежурство от ученици в училище съгласувано с дежурството на класните ръководители

Срок: през годината, пед. съветник

8. Запознаване на учителите с Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и подаване на информация в V РПУ на МВР и Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел закрила на детето за всички случаи на деца обект на насилие в семейството и в училище

Срок: октомври, председател на комисията

V. Дейности с родителите

1. Подготовка и разпространение на информационни дипляни за ролята на семейството за предпазване на децата от насилие и поставяне в сайта на училището

 

Срок: през годината, пед. съветник

2. Участие на родители в часове на класа за  дискусии и обсъждания  с учениците на причините за прояви на насилие и последиците върху личността

Срок: през годината, класните ръководители

3. Запознаване на родителите с Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие на първата родителска среща в училище

Срок: м. октомври, кл. Ръководители

 

Програмата с дейности обхваща периода 2010 – 2011 г. като нейното отчитане става ежегодно на заседание на педагогическия  съвет.

Тя може да се допълва и актуализира в зависимост от възникналите обстоятелства и постигнатите резултати.